جشنواره اقوام

به همت دانش آموزان عزیز توانستیم جشن اقوام را در این واحد آموزشی برپا کنیم .

;