جشن خودکار

در آخر سال دانش آموزان پایه سوم با مداد خداحافظی کردند.

;