نمایشگاه جابر ابن حیان

به همت دانش آموزان توانستیم در نمایشگاه جابر ابن حیان شرکت کنیم و آثار دانش آموزان را ارسال نماییم .

;