برگزاری سفره سلامتی

برگزاری سفره سلامت در مدرسه و لذت بردن دانش آموزان در کنار معلمان و دوستان از صبحانه خود.

;