جشنواره گلدان

دانش آموزان با در دست داشتن گلدان در مدرسه حضور پیدا کردند تااز این طریق سهمی در حفظ و مراقبت از گیاهان و درختان و محیط زیست داشته باشند .
 

;