انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد و دانش آموزان با نوشتن کاندیدهای مورد نظر خود پای صندوق های رای رفتند و نماینگان خود را انتخاب کردند.

;