روز آتش نشان

با دعوت از آتشنشانان فداکار و زحمت کش روزشان را قدر دانسته و  اهمیت این شغل به دانش آموزان یادآور شد .

علاوه بر آن این قشر پر تلاش آموزش هایی را برای دانش آموزان تدارک دیدند تا در صورت لزوم بتوانند جان خود و دیگران را نجات دهند .
 

;