جشن عاطفه ها

دانش آموزان با دستان کوچک و قلب های بزرگشان در جشن عاطفه ها شرکت کردن تا سهمی در شادی قلب های دیگران داشته باشند .

;