روز جهانی کودک

در روز جهانی کودک با فراهم کردن محیط شاد و سرگرمی و بازی به کودکان و دانش آموزان خود یادآوری کردیم که شادی حق آنهاست .

;