هفته نیروی انتظامی

در این روز با دعوت از نیروهای زحمتکش انتظامی از آنها به پاس تلاش های بی دریغشان قدردانی کردیم و دانش آموزان با فعالیت های آنها بیشتر آشنا شدند تا همیشه به یاد داشته باشیم که امنیت ما در گروی فعالیت های نیروی انتظامی است .

;