نمایشگاه به رنگ خیال

نمایشگاه به رنگ خیال جهت جمع آوری آثار دانش آموزان دایر و در پایان به اثار منتخب جوایزی اهدا شد.

;