جلسه هم اندیشی با پیمانکار و رانندگان سرویس

با حضور مدیریت مدرسه و معاونین جلسه ای با پیمانکاران و رانند گان سرویس برگزار شد .

در این جلسه بر حفظ اصول اولیه و امنیت دانش آموزان و ارائه راه کار های بسزا و همکاری متقابل تاکید شد.
 

;