فوتسال منطقه ای

فوتسال در سطح منطقه برگزار شد و دانش آموزان با شرکت در این مسابقات توانستند استعدادهای خود را محک بزنند .
 

;