عکاسی

از تمامی دانش آموزان مدرسه عکس در قالب دلخواه گرفته شد .

;