کارت حضور و غیاب دانش آموزان

اجرایی کردن طرح هوشمند حضور غیاب دانش آموزان و تهیه کارت 

;